Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

RODO


Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Granit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legionowie (05-120), przy ul. Kwiatowej 64 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000147661, NIP:5361718253. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Pana/ Pani danych przez Administratora oraz przysługujących z związku z tym Panu/ Pani prawach znajdzie Pan/ Pani poniżej.

Informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: rozporządzenie) Granit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legionowie (05-120), przy ul. Kwiatowej 64 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000147661, NIP:5361718253, uprzejmie informuje, że jest Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator):


1) podanych przez kupującego (będącego osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą) w umowie zawartej z Administratorem. W takim przypadku dane osobowe zbierane są w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia
b) marketingu bezpośredniego Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit. f rozporządzenia,
c) w celach wskazanych w dobrowolnych oświadczeniach kupującego na podstawie art. 6 ust. 1lit. a rozporządzenia,
d) dochodzenia roszczeń z tytułu wykonania umowy na podstawie art.6 ust. 1lit. f rozporządzenia


Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora i w jego imieniu przez personel i podmioty świadczące na rzecz Administratora różnego rodzaju usługi, w szczególności takie jak usługi księgowe, prawne, informatyczne. Dane osobowe kupującego będą przechowywane:

  • dla celu wskazanego w pod lit. a powyżej – przez okres przedawnienia roszczeń mogących przysługiwać kupującemu w związku z umową,
  • dla celów wskazanych pod lit. b powyżej – przez czas trwania umowy, a ponadto przez okres prowadzenia przez Administratora działalności w zakresie sprzedaży artykułów biurowych, chyba że osoba której dane osobowe są przetwarzane wcześniej wniesienie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych,
  • dla celów wskazanych pod lit. c powyżej – przez okres wynikający z oświadczeń kupującego,
  • dla celów wskazanych w pod lit. d – do czasu wykonania przez kupującego wszystkich zobowiązań wynikających z umowy. Kupującemu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kupujący, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia niezależnie od siebie każdej udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyrażenie zgód jest dobrowolne. Kupujący może odwołać każdą ze zgód, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, w
    dowolnym momencie. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy.Dane osobowe kupującego będą podlegały profilowaniu wyłącznie dla celów marketingu bezpośredniego Administratora, w tym przygotowania zindywidualizowanej oferty dla kupującego, bez powstania skutków prawnych po stronie kupującego, przy czym kupującemu przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych prosimy o kontakt poprzez adres poczty: rodo@granit.com.pl lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

2) przedstawicieli kupujących podanych przez tych przedstawicieli Administratorowi Celem przetwarzania danych osobowych przedstawicieli kupującego jest wykonywanie umowy z podmiotem, z ramienia którego przedstawiciel występuje wobec Administratora, a w związku z tym m. in. wypełnienie obowiązków księgowych i podatkowych przez Administratora. Celem przetwarzania danych osobowych jest także możliwość nawiązania w przyszłości współpracy z podmiotem, z ramienia którego występuje przedstawiciel w ramach współpracy z Administratorem. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (wskazanymi prawnie uzasadnionymi interesami objęta jest potrzeba zapewnienia możliwości w przyszłości współpracy Administratora z podmiotem, z ramienia którego występuje przedstawiciel) – art. 6 ust. 1 lit. c, f rozporządzenia Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora i w jego imieniu przez personel i podmioty świadczące na rzecz Administratora różnego rodzaju usługi, w szczególności takie jak usługi księgowe, prawne, informatyczne. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy z podmiotem, z ramienia którego przedstawiciel występuje wobec Administratora oraz przez okres przedawnienia możliwych roszczeń podmiotu, z ramienia którego przedstawiciel występuje wobec Administratora, a ponadto przez okres prowadzenia przez Administratora działalności w zakresie sprzedaży artykułów biurowych, chyba że osoba której dane osobowe są przetwarzane wcześniej wniesienie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, Podanie danych osobowych przez przedstawiciela jest dobrowolne. Jednak ich niepodanie może uniemożliwić wykonanie umowy, może także uniemożliwić nawiązanie w przyszłości współpracy pomiędzy Administratorem a podmiotem, z ramienia którego przedstawiciel występuje wobec Administratora. Przedstawicielowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych prosimy o kontakt poprzez adres poczty elektronicznej: rodo@granit.com.pl, pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.


3) przedstawicieli kupujących podanych Administratorowi przez kupującychCelem przetwarzania danych osobowych przedstawicieli kupujących jest wykonywanie umowy z podmiotem, z ramienia którego przedstawiciel występuje wobec Administratora, a w związku z tym m. in. wypełnienie obowiązków księgowych i podatkowych przez Administratora. Celem przetwarzania danych osobowych jest także możliwość nawiązania w przyszłości współpracy z podmiotem, z ramienia którego występuje przedstawiciel w ramach współpracy z Administratorem.


Do przetwarzanych kategorii danych osobowych należą: imię i nazwisko, reprezentowana jednostka, numer telefonu oraz adres e-mail. Dane osobowe przedstawiciela zostały pozyskane przez Administratora od podmiotu, z ramienia którego przedstawiciel występuje wobec Administratora.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (wskazanymi prawnie uzasadnionymi interesami objęta jest potrzeba zapewnienia możliwości w przyszłości współpracy Administratora z podmiotem, z ramienia którego występuje przedstawiciel) – art. 6 ust. 1 lit. c, f rozporządzenia Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora i w jego imieniu przez personel i podmioty świadczące na rzecz Administratora różnego rodzaju usługi, w szczególności takie jak usługi księgowe, prawne, informatyczne. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy z podmiotem, z ramienia którego przedstawiciel występuje wobec Administratora oraz przez okres przedawnienia możliwych roszczeń podmiotu, z ramienia którego przedstawiciel występuje wobec Administratora, a ponadto przez okres prowadzenia przez Administratora działalności w zakresie sprzedaży artykułów biurowych, chyba że osoba której dane osobowe są przetwarzane wcześniej wniesienie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych,
Podanie danych osobowych przedstawiciela jest dobrowolne. Jednak ich niepodanie może uniemożliwić wykonanie umowy, może także uniemożliwić nawiązanie w przyszłości
współpracy pomiędzy Administratorem a podmiotem, z ramienia którego przedstawiciel
występuje wobec Administrator. Przedstawicielowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych prosimy o kontakt poprzez adres poczty elektronicznej: rodo@granit.com.pl lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

Kontakt

Dodatkowe informacje

NIP: PL5361718253
REGON 015292502
KRS 147661
Kapitał zakładowy : 1.600.000,- zł

kontakt

05-120 Legionowo ul. Kwiatowa 64
Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 6. Os priorytetowa: Polska gospodarka na rynku miedzynarodowym Działanie 6.1: Paszport do eksportu